Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

588030_87d9a

CHÍNH TRỊ HỌC

Chinhtrihoc.vn là website cá nhân của GS.TSKH Phan Xuân Sơn. Trang chinhtrihoc.vn là một trang web khoa học, nơi kết nối các nhà khoa học, những ai yêu thích, tâm huyết với việc nghiên cứu khoa học chính trị. Trang web ra đời nhằm góp phần vào sự phát triển khoa học chính trị nước nhà nói riêng, sự phát triển đất nước nói chung. Trang web được đăng ký và hoạt động theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ các thành viên mới được đăng bài. Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TSKH Phan Xuân Sơn. Hỗ trợ web: KS.CNTT Phạm Thị Ngọc Thanh ☏ 0866772894

Xây dựng nhân cách chính trị Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở đơn vị cơ sở trong quân đội - Đại tá, TS Nguyễn Hữu Lập

Xây dựng nhân cách chính trị Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở đơn vị cơ sở trong quân đội - Đại tá, TS Nguyễn Hữu Lập

Nhân cách chinh trị cùa đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội nói chung, ở đơn vị cơ sở nói riêng là phẩm chất quan trọng của "Bộ đội Cụ Hồ”

Mục lục bài viết

607

XÂY DỤNG NHÂN CÁCH CHÍNH TRỊ HỒ CHÍ MINH CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN Ở ĐƠN VỊ CƠ SỞ TRONG QUÂN ĐỘI

Bài viết cuả tác giả: Đại tá, TS NGUYỄN HỮU LẬP. 

Đã đăng Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự, số 4(164), 2017.

Nhân cách chinh trị cùa đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội nói chung, ở đơn vị cơ sở nói riêng là phẩm chất quan trọng của "Bộ đội Cụ Hồ”, bảo đảm cho quân đội ta trở thành ìực lượng chinh trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong hơn 70 năm qua. Tuy nhiên, giai đoạn cách mạng mới đang đặt ra những yêu cầu rất cao về nhân cách chính trị; do đó, việc xây dựng nhân cách chính trị Hồ Chí Minh cho đội ngũ cắn bộ, đảng viên ở đơn vị cơ sở trong quân đội hiện nay là vấn đề có ý nghĩa chính trị to lớn.

(1) (2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 479, 217 - 218.

(1) Sách đã dẫn, tập 6, tr. 458.

Đơn vị cơ sở trong quân đội có vai trò hết sức quan trọng, bảo đảm cho quân đội hoàn thành chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tuy nhiên, trước tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường và sự chống phá của các thế lực thù địch, để hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên ở đơn vị cơ sở phải thực sự là một nhân cách chính trị tiêu biểu. Mặc dù vậy, các biểu hiện như: thiếu đoàn kết nội bộ “bằng mặt, không bằng lòng"; tư tưởng thực dụng, cá nhân chủ nghĩa; thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới; bi quan, dao động trước những hạn chế, khuyết điểm trong quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước đã và đang trở thành lực cản trong quá trình xây dựng đơn vị cơ sở về chính trị. Mặt khác, cùng với xu thế hội nhập quốc tế, sự lan toả, giao lưu và cạnh tranh giữa các giá trị chính trị khác nhau ngày càng gay gắt và quyết liệt; trong khi đó, chủ nghĩa tư bản đã và đang có những điều chỉnh nhất định để phù hợp với sự phát triển của trình độ dân trí và khoa học, công nghệ; chù nghĩa xã hội mặc dù đã có sự phục hồi nhất định, nhưng vẫn đang trong giai đoạn khủng hoảng,... Những yếu tố đó đặt ra sự cần thiết và yêu cầu mới cho nhân cách chính trị của cán bộ, đảng viên trong quân đội nói chung, ở đơn vị cơ sở nói riêng.

Nhân cách chính trị Hồ Chí Minh là tổng hoà các giá trị được hình thành, phát triển trong quá trình hoạt động cách mạng của Người; phản ánh mục tiêu, lý tưởng, cách thức giải quyết các mối quan hệ giữa trách nhiệm cá nhân với vận mệnh của quốc gia, dân tộc; giữa cá nhân với cộng đồng, giữa con người chính trị với thể chế chính trị; giữa người lãnh đạo, quản lý với đối tượng lãnh đạo, quản lý. Trên thực tế, nhân cách chính trị Hồ Chí Minh là cơ sở để thức tỉnh tinh thần và ý thức chính trị của các tầng lớp nhân dân, phát huy cao độ sức mạnh của mọi giai cấp, tầng lớp xã hội trong đấu tranh cách mạng; tác động trực tiếp đến việc tạo ra các thế hệ cán bộ, đảng viên hết lòng vì dân, vì nước, vì thắng lợi của mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới; cảm hoá những người lầm lỗi và cả những binh lính đối phương để tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo đảm cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thực tế đã cho thấy, nhân cách chính trị Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong hệ thống di sản mà Người để lại cho Đảng và nhân dân ta, không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có giá trị hiện thực to lớn, đã và đang trở thành chuẩn mực của nhân cách chính trị Việt Nam hiện đại. Theo đó, xây dựng nhân cách chính trị Hồ Chí Minh ià tổng thể các hoạt động nhằm làm cho nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên ở đơn vị cơ sở trong quân đội hiện nay đáp ứng được một số yêu cầu sau:

  1. Phải thực sự tiêu biểu về đạo đức: Trí, Dũng, Liêm, Trung của người quân nhân cách mạng. Với tư cách là những người lãnh đạo, quản lý, chỉ huy bộ đội, ngoài những phẩm chất đạo đức cùa người quân nhân cách mạng, cán bộ, đảng viên còn phải có: Nhân và Tín. Hồ Chí Minh yêu cầu: ‘Trong quân đội, nhiệm vụ của người tướng là: Phải: Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung”(1). Mặt khác, cán bộ, đảng viên trong quân đội phải có nhận thức chính trị đủng đắn, khoa học, phân biệt rõ đối tượng tác chiến; nhận rõ những thời cơ, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; có thái độ và hành động ngăn chặn sự suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên; đồng thời, cần có thái độ kiên quyết, kiên trì trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và bệnh hình thức, đề cao trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, quản lý, chỉ huy bộ đội.
  2. Luôn tích cực, chủ động, tự giác trong học tập, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt để đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao hiện nay, theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải cố gắng học tập về mọi mặt chính trị, quân sự... Quân sự mà không cỏ chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại... chính trị biểu hiện ra trong lúc đánh giặc”(2). Hơn nữa, cán bộ, đảng viên trong quân đội là những người tự giác đứng trong hàng ngũ của Đảng, lựa chọn phục vụ lâu dài trong môi trường hoạt động quân sự để góp phần hiện thực hoá mục tiêu chính trị của cách mạng,... vì vậy, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn đặt lợi ích của Đảng, của quân đội lên trên hết, chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao.
  3. Với tính cách là hạt nhân đoàn kết, là người chịu trách nhiệm xây dựng và củng cố khối đoàn kết, thống nhất giữa các quân nhân trong đơn vị và giữa đơn vị với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương..., mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự tiêu biểu về tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể, gương mẫu đi đầu trong chấp hành kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật của quân đội. Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên trong quân đội cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ có thân đội viên như chân tay, thì đội viên mới thân cán bộ như ruột thịt. Có như thế thì chỉ thị, mệnh lệnh và kế hoạch cấp trên đưa xuống, đội viên sẽ tích cực và triệt để thi hành”(1).

Để xây dựng nhân cách chính trị Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội hiện nay, cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tích cực nghiên cứu xác lập nội dung, chủ động đổi mới hình thức phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học môn tư tường Hồ Chí Minh ở các nhà trường quân đội và thực hiện cỏ hiệu quả chỉ thị 05/CT- TW, ngày 15 - 5 - 2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn quân. Trên cơ sở đó, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận rõ vai trò và ý nghĩa của nhân cách chính trị Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp chính trị của Người và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mặt khác, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên hiểu được mối quan hệ biện chứng và vai trò to lớn của nhân cách chính trị đối với sự nghiệp xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sờ.

Hai là, Bảo đảm đúng, đủ chương trình, thời gian học tập chính trị của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt đề án của Bộ Quốc phòng về “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình, tăng cường tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng. Kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, tham nhũng, lãng phí và bệnh hình thức trong quản lý, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, bảo đảm tính công tâm, khách quan trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, hình thành cơ chế và tạo điều kiện để mỗi quân nhân có thể giám sát nhân cách chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm tính vững chắc cho trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Thường xuyên củng cố, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội. Phát huy cao độ tính gương mẫu của người đứng đầu các cấp uỷ, tổ chức đảng. Đặc biệt, các đơn vị cần làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để các yếu tố tác động từ bên ngoài làm tha hoá nhân cách chính trị của cán bộ, đảng viên. Quản lý tốt các mối quan hệ cùa cán bộ, đảng viên, không để kẻ xấu kích động, lôi kéo, mua chuộc vì lối sống thực dụng, chạy theo vật chất. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến", “tự chuyển hoá” ở đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội.

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
17-04-2021

Đánh giá

images5342607_my_video_moi3
ba_sche57b288a-ab22-4b92-a4a5-0f3b2fd4cdeb85e2ebd4-b773-4e04-8350-ade5b8771f57
image001
Lượt truy cập
Đang truy cập: 6
Trong ngày: 16
Trong tuần: 466
Lượt truy cập: 379753
Lên đầu trang