Ngày 14/8, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ và Công bố Quyết định thành lập Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương từ đầu nhiệm kỳ đến nay, PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, định hướng hoạt động khoa học góp phần giúp các ban, cơ quan Đảng Trung ương làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phát huy tốt vai trò đầu mối kết nối, tập hợp đội ngũ trí thức là cán bộ các ban, cơ quan Đảng Trung ương tham gia hoạt động khoa học; thực hiện có hiệu quả một số chương trình khoa học trọng điểm có tính liên ban, liên cơ quan; bảo đảm công tác hướng dẫn, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học diễn ra thường xuyên, đúng quy định.

Đồng thời thực hiện tốt việc bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ các ban, cơ quan Đảng Trung ương; đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm thông tin khoa học chuyên đề, khảo sát, điều tra; xuất bản nhiều ấn phẩm khoa học có chất lượng, giá trị ứng dụng cao; phối hợp, hợp tác hoạt động khoa học ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực; chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định cho Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng đã thẳng thắn chỉ ra 5 hạn chế, đó là: Các chủ đề nghiên cứu mới, có tầm chiến lược, có tính phát hiện vấn đề chưa thực sự nhiều; chất lượng báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng các ban, cơ quan Đảng Trung ương của một số nhiệm vụ khoa học chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; một số nhiệm vụ khoa học chưa bảo đảm tiến độ theo hợp đồng; hoạt động tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ nghiên cứu khoa học chưa bảo đảm kế hoạch; ứng dụng kết quả của các nhiệm vụ nghiên cứu sau nghiệm thu chưa được chú trọng đúng mức.

Từ đó, Hội đồng đã chủ động đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; đưa ra kiến nghị đối với Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng Trung ương, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động khoa học trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm, phân công tham gia Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao, trân trọng những đóng góp của các lãnh đạo, thành viên tham gia Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ trước. Đồng thời mong muốn các nhà khoa học nguyên là thành viên của Hội đồng tiếp tục đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như sự nghiệp khoa học của nước nhà.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cần nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động khoa học, nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương.

Hoạt động khoa học của Hội đồng phải ở tầm chủ trương, đường lối, đúc kết từ thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến những đề tài, đề án tổng kết 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về nhận thức và giải quyết 10 mối quan hệ lớn mà Đại hội XIII đã xác định, nhất là mối quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển; về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Hội đồng cần gương mẫu, đi đầu trong việc đổi mới công tác quản lý hoạt động khoa học, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong nghiên cứu khoa học. Đánh giá kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án bảo đảm đúng thực chất. Chú trọng đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn. Lấy giá trị ứng dụng là tiêu chí cơ bản để đánh giá chất lượng công trình nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, Hội đồng cần tăng cường phối hợp hoạt động khoa học với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo lớn trong nước, vừa nhằm thu hút lực lượng chuyên gia, nhà khoa học có chất lượng, vừa kết hợp giữa nghiên cứu có chất tính hàn lâm, cơ bản, với nghiên cứu ứng dụng, có tính chất tổng kết từ thực tiễn. Cần xác định nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; kết quả nghiên cứu khoa học là tiêu chí đánh giá, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Từng cán bộ trong các cơ quan Đảng Trung ương cần chủ động, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động khoa học, xem đây là phương thức tự đào tạo, rèn luyện, để phấn đấu trở thành chuyên gia giỏi...

Các thành viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, Hội đồng tiếp tục suy nghĩ, tìm tòi các giải pháp mang tính đột phá đưa hoạt động khoa học của các cơ quan Đảng Trung ương ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Hội đồng cũng công bố Quyết định thành phần Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 26 đồng chí. TS. Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương được Bộ Chính trị tín nhiệm, phân công giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; TS. Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương có: PGS.TS Vũ Văn Phúc, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; TS. Nguyễn Tiến Hoàng; TS. Đỗ Thị Thanh Hà.

Các Ủy viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; TS. Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; TS. Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Th.S Ngô Lê Văn, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; TS. Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; Th.S Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; TS. Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; TS. Trần Huy Dụng, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản trị quốc gia Sự thật; TS. Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; TS. Bùi Thế Đức, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Trưởng Tiểu ban Kinh tế, Hội đồng Lý luận Trung ương; TS. Trần Thị Minh, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; Ths. Nguyễn Ngọc Lâm, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ths. Phạm Anh Tuấn, nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; TS. Hoàng Phong Hà, nguyên Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Ths. Phạm Văn Dương, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy ngoài nước./.

 
H.N