Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

588030_87d9a

CHÍNH TRỊ HỌC

Chinhtrihoc.vn là website cá nhân của GS.TSKH Phan Xuân Sơn. Trang chinhtrihoc.vn là một trang web khoa học, nơi kết nối các nhà khoa học, những ai yêu thích, tâm huyết với việc nghiên cứu khoa học chính trị. Trang web ra đời nhằm góp phần vào sự phát triển khoa học chính trị nước nhà nói riêng, sự phát triển đất nước nói chung. Trang web được đăng ký và hoạt động theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ các thành viên mới được đăng bài. Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TSKH Phan Xuân Sơn. Hỗ trợ web: KS.CNTT Phạm Thị Ngọc Thanh ☏ 0866772894

PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG

XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

PGS.TS Nguyễn Hữu Lập*

Mục lục bài viết

44

PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG

XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

PGS.TS Nguyễn Hữu Lập*

 

Tóm tắt: Di sản tư tưởng là bộ phận cơ bản hợp thành di sản Hồ Chí Minh. Đây chính là cội nguồn cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đến nay, di sản tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó có sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Bài viết đề cập đến việc phát huy giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.

Từ khoá: Di sản, Hồ Chí Minh, giá trị, phát huy, quân đội.

  1. Đặt vấn đề

Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh đã được hiện thực hóa trong đấu tranh giành chính quyền giai đoạn 1930 - 1945, chống thực dân Pháp giai đoạn 1945 - 1954; xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 1954 - 1969 và tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam giai đoạn 1954 - 1975. Trong mỗi thời kỳ cách mạng, mục tiêu chính trị luôn được đặt lên hàng đầu, đòi hỏi các hoạt động kinh tế, văn hóa, ngoại giao và quân sự đều phải phục tùng và hướng tới hiện thực hóa mục tiêu chính trị. Trong thời kỳ đổi mới, di sản tư tưởng Hồ Chí Minh là một bộ phận hợp thành nền tảng tư tưởng của Đảng và cách mạng Việt Nam, định hướng mọi hoạt động của sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

  1. Nội dung nghiên cứu

Với tính cách là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, từng quan điểm của Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò khác nhau trong từng lĩnh vực cụ thể. Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị trường tồn, nhưng không thể tự thân vận động, mà cần thông qua nhận thức và vận dụng sáng tạo của thế hệ sau. Do vậy, để phát phát huy giá trị của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Theo đó, cần quán triệt và thực hiện tốt những giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về giá trị của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, trước hết là nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ nghiên cứu trong các viện, học viện, trường đại học về giá trị của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó giúp họ có ý thức trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận dụng các quan điểm, tư tưởng của Người, đặc biệt là các quan điểm, tư tưởng về quân sự trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân hiện nay. Theo đó, cần có các biện pháp phù hợp đó là:

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục cụ thể, phối hợp, kết hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương trong tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng vào làm rõ hơn các giá trị của tư tưởng Hò Chí Minh trong xây dựng Quân đội ta và có biện pháp lan toả các giá trị di sản tư tưởng của Hồ Chí Minh tới mọi tầng lớp nhân dân. Sử dụng có hiệu quả các hình thức, chú trọng sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng, khai thác các hiệu ứng tích cực từ các trang mạng xã hội…

Xây dựng kế hoạch và triển khai các đề tài nghiên cứu các cấp, kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt chú trọng triển khai đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp Bộ, Ngành, qua đó làm rõ các giá trị di sản tư tưởng của Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Có chính sách khuyến khích, đãi ngộ lực lượng chuyên trách, cán bộ nghiên cứu, động viên họ tiếp tục tập trung nghiên cứu, làm rõ những giá trị của di sản tư tưởng, mối liên hệ và sự cần thiết vận dụng, phát huy trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là các quan điểm về bạo lực cách mạng; về mối quan hệ giữa chính trị với quân sự; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về sức mạnh của nhân dân và về đại đoàn kết toàn dân.

Hai là, đề cao vai trò của cấp uỷ đảng các cấp trong quân đội với phát huy giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.

Phát huy vai trò của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, nhưng quan trọng, trực tiếp, quyết định nhất là trách nhiệm của cấp uỷ đảng các cấp trong quân đội, đứng đầu là Quân uỷ trung ương, tiếp đến là cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Do đó, đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến việc phát huy giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.

Cấp uỷ Đảng các cấp cần quán triệt quan điểm của Đảng ta về vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh với tính cách là nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là vai trò trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ mới. Bằng nhiều hình thực để tổ chức quán triệt các giá trị của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Có chủ trương, chính sách và biện pháp triển khai vận dụng một cách bài bản, đồng bộ tư tưởng của Người vào thực tiễn xây dựng Quân đội ta trên mọi mặt, nhất là tư tưởng về mối quan hệ giữa chính trị và quân sự, tư tưởng về nhân tố chính trị, tinh thần trong sức mạnh của quân đội… đồng thời đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động, phủ nhận tư tưởng của Người hiện nay.

Ba là, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát thực tiễn các quan điểm của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt nam hiện nay.

Đây là giải pháp cơ bản để phát huy giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Theo đó, cần quán triệt tinh thần biện chứng, tránh chủ quan, duy ý chí trong việc kế thừa, phát triển các quan điểm của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo đảm sự trung thành nhưng vận dụng sát thực tế, phù hợp với yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng quân đội đó là “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại ”, đúng với quan điểm của Đảng hiện nay.

Kế thừa, phát triển bằng việc tiếp tục bổ sung vào lý luận của Hồ Chí Minh những nhân tố mới, những tư tưởng mới trên nền tảng tư tưởng của Người, thông qua đó làm gia tăng sức sống và giá trị trường tồn của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuyệt đối không được coi tư tưởng của Người là những cái đã xong suôi, hay “nhất thành bất biến”. Việc bổ sung, phát triển và vận dụng là để phát huy giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng đất nước nói chung, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay nói riêng.

Bốn là, tăng cường công tác sơ, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm vận dụng các di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.

Rất cần thiết phải tăng cường công tác sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm quá trình vận dụng các di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân hiện nay, để qua đó chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động tổ chức thực hiện tiếp theo. Qua sơ kết, tổng kết để có cái nhìn tổng thể, thiết thực, để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các giải pháp phát huy các giá trị di sản tư tưởng của Người được tốt hơn, sát thực tiễn và hiệu quả hơn.

Tăng cường phối hợp, kết hợp giữa các cơ quan có liên quan trong tiến hành sơ kết, tổng kết việc vận dụng các tư tưởng của Hồ Chí Minh trong thực tiễn xây dựng quân đội. Đồng thời hoàn thiện các thể chế, cơ chế; các điều kiện cần và đủ cho hoạt động sơ kết, tổng kết thực tiễn. Ban hành các thể chế xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của cấp ủy, của cơ quan chuyên trách làm nòng cốt trong sơ kết, tổng kết việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội ta hiện nay. Trong công tác này, cần đặc biệt coi trọng xây dựng, phát huy vai trò, tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ làm công tác tham mưu.

Trong tiến hành sơ kết, tổng kết, cần phát huy dân chủ rộng rãi, tranh thu tối đa trí tuệ tập thể của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm, coi trọng các ý kiến từ đơn vị cơ sở - nơi trực tiếp vận dụng các quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh, đồng thời là nơi kiểm nghiệm rõ nhất giá trị di sản tư tưởng của Người trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay… Ngoài ra, cần đa dạng hóa phương thức tổng kết thực tiễn, gắn tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học về di sản tư tưởng của Người.

Năm là, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị tư tưởng của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.

Giá trị của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay là không thể phủ nhận, vì giá trị đó đã được thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh tính đúng đắn. Tuy nhiên, kẻ thù của cách mạng đang tìm mọi cách cố tình xuyên tạc tư tưởng của Người, phủ nhận giá trị di sản tư tưởng của Người với cách mạng nước ta nói chung, trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay nói riêng. Để phát huy các giá trị của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội ta hiện nay, cần thực hiện tốt việc đấu tranh này với các biện pháp cơ bản sau:

Quán triệt tới mọi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đồng thời tiến hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tiếp tục xây dựng, phát triển lực lượng chuyên trách, chú trọng phát triển lực lượng mũi nhọn, chuyên sâu, đấu tranh nhanh chóng, trực diện, có hiệu quả với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân hiện nay. Phát huy vai trò tiên phong trong đấu tranh tư tưởng, lý luận của đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên ở các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội. Đặc biệt ở các đơn vị cơ sở, cần có cơ chế phát huy tốt hơn vai trò của lực lượng 47 trong đấu tranh trên không gian mạng.

3. Kết luận

Thực hiện tốt những giải pháp trên sẽ góp phần phát huy giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Mỗi giải pháp có vị trí, vai trò khác nhau, nhưng có quan hệ biện chứng tác động qua lại lẫn nhau, đòi hỏi phải được thực hiện đồng bộ. Tuỳ từng thời điểm khác nhau, ở các đơn vị quân đội cụ thể để xác định giải pháp trọng tâm, trọng điểm. Tuyệt đối không xem nhẹ hay tuyệt đối hóa một vài giải pháp nào.

* Tài liệu tham khảo

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".
  2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII,Tập I, Tập II, Nxb CTQG, H. 2021.
  3. Trần Thị Mạo, Kế thừa và phát huy những giá trị di sản Hồ Chí Minh,Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019.
  4. Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, Nxb CTQG, H. 2010.
  5. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Di sản văn hoá dân tộc,Nxb QĐND, H. 2002.
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
31-01-2024

Đánh giá

images5342607_my_video_moi3
ba_sche57b288a-ab22-4b92-a4a5-0f3b2fd4cdeb85e2ebd4-b773-4e04-8350-ade5b8771f57
image001
Lượt truy cập
Đang truy cập: 3
Trong ngày: 13
Trong tuần: 469
Lượt truy cập: 379704
Lên đầu trang